من و زندگی


ریاضی

من

+ 

تو

=

ما

این معادله نشان می‌دهد که چرا ریاضیات انتزاعی ترین موجودیت جهان است.

Designed By Erfan Powered by Bayan