من و زندگی


خیالی نیست

خیالی نیست!!!

همین که خیالی هست تا تو را مهمان کنم 
همین که خیالی هست تا ببینمت 
مرا کافیست.

تا خیالی هست، خیالی نیست.
Designed By Erfan Powered by Bayan